Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Společnost Bikere. r. o., se sídlem na adrese Fejova 5, Košice 040 01, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I , Oddíl: Sro, vložka č.j. 21383/V, IČ: 52561917 (dále jen „prodávající“), bankovní spojení: Slovenská spořitelna, a.s. účtu: SK0509000000005163308555, provozuje internetový obchod na adrese www.bikere.sk (dále jen „internetový obchod“).
 • 1.2. Prodávající vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále také jako „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku“), přičemž prodávající tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů včetně informace o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav týkajících se zboží zakoupeného v internetovém obchodě.
 • 1.3. Tento reklamační řád včetně poskytnuté záruky se nevztahuje na zboží resp. nároky z vad zboží, které bylo zakoupeno na internetovém obchodě jakoukoli osobou, která se pro účely Zákona o ochraně spotřebitele resp. pro účely Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, nepovažuje za spotřebitele. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění nároků z vad zboží jakož i postup a způsob vyřízení uplatněných nároků z vad zboží se v případě podle předchozí věty řídí příslušnými ustanoveními zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a případně dalších souvisejících předpisů upravujících postavení a uplatňování nároků z vad zboží mezi podnikatelskými subjekty.

2. Odpovědnost za vady prodaného zboží

 • 2.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv spotřebitele z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku, a zároveň příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele.
 • 2.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

3. Záruční doba

 • 3.1. Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může prodávající na vybrané druhy zboží poskytnout záruku přesahující dobu uvedenou v předchozí větě, přičemž v záručním listu určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.
 • 3.2. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
 • 3.3. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době.

4. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží

 • 4.1. Za vadu zboží se nepovažuje změna vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby (i) v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, (ii) v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno, (iii) v důsledku jakéhokoli poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • 4.2. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo na:
  • bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady,
  • výměnu zboží nebo součásti zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
  • výměnu zboží, pokud spotřebitel pro opakované vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže zboží řádně užívat.
 • 4.3. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na:
  • výměnu zboží,
  • odstoupení od smlouvy.
 • 4.4. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s jinou neodstranitelnou vadou než je uvedeno v předchozím odstavci (např. v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která nebrání tomu, aby bylo možné zboží řádně užívat jako zboží bez vady), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • 4.5. Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

5. Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží – reklamace

 • 5.1. Vady zboží musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil.
 • 5.2. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje spotřebitel u prodávajícího
  • osobně, na prodejně, ve které je přijetí reklamace možné;
  • nebo poštou spolu s kopií daňového dokladu a důvodem reklamace zaslanou na adresu: Bikere, Fejova 5, 040 01 Košice. Prodávající doporučuje spotřebiteli za účelem možnosti prokázání zaslání zásilky v případě její ztráty zaslat reklamované zboží prodávajícímu jako alespoň doporučenou zásilku.
 • Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží – reklamaci se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu se všemi zákonem stanovenými doklady a příslušenstvím prodávajícímu.
 • 5.3. V prodejně je během celé provozní doby přítomný zaměstnanec pověřen vyřizovat reklamace.
 • 5.4. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání spotřebiteli přiložen doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako záruční doklad (záruční list). Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího, které je zcela zaplaceno.
 • 5.5. Pro řádné a včasné vyřízení reklamace prodávající doporučuje spotřebiteli, aby spotřebitel co nejvýstižněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje, přičemž prodávající je povinen zabývat se pouze vadou zboží, která byla ze strany spotřebitele reklamována.
 • 5.6. Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o koupi.
 • 5.7. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží v záruční době podle Občanského zákoníku a na základě rozhodnutí, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, určí prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 • 5.8. Vyřízením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení (i) předáním opraveného zboží, (ii) výměnou zboží, (iii) vrácením kupní ceny zboží, (iv) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, (v) písemná výzva k převzetí plnění nebo (vi) její odůvodněné zamítnutí.
 • 5.9. Prodávající vydá při uplatnění reklamace spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, prodávající jej doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, má-li spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Potvrzení o přijetí reklamace bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, což je obsahem reklamace podle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.

6. Postup při vyřízení reklamace

 • 6.1. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě písemného vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (dále také jako „odborné posouzení “). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.
 • 6.2. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 • 6.3. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud spotřebitel zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li spotřebitel odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 • 6.4. O tom, že reklamace byla vyřízena a jakým způsobem, je prodávající povinen informovat spotřebitele, a to na elektronickou adresu uvedenou při reklamaci nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • 6.5. V případě, že si spotřebitel nevyzvedne reklamované zboží ve stanovené lhůtě prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat přiměřené skladné nebo zboží svépomocí prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí prodávající Spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dostatečnou lhůtu k převzetí zboží.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek prodávajícího, přičemž je v souladu s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěná na viditelném místě dostupném spotřebiteli i na internetové stránce internetového obchodu.
 • 7.2. V případě existence odlišné úpravy uvedené v tomto reklamačním řádu a v obchodních podmínkách prodávajícího, má přednost znění tohoto reklamačního řádu.
 • 7.3. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit znění tohoto reklamačního řádu, přičemž nové znění nabude účinnosti jeho zveřejněním.