Obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

 • Internetový obchod na adrese www.bikereshop.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Bikere s.r.o., se sídlem na adrese Fejová 5, Košice 040 01, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I , Oddíl: Sro, vložka č.k. 21383/V, IČ: 52561917 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“), bankovní spojení: Slovenská spořitelna, a.s. účtu: SK0509000000005163308555.

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu a kamenné prodejny, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).
 • 1.2.2. Spotřebitelem je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „spotřebitel“).
 • 1.2.3. Podnikatelem je kupující – osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

 • 1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu a kamenné prodejny (dále jen „kupní smlouva“).
 • 1.3.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 • 1.3.3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku“), vše v znění pozdějších právních předpisů.
 • 1.3.4. Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem vysloveně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží

 • Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu. Nabídka zboží má informativní charakter a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.
 • 2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí a že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu kupní smlouvy zprávou na elektronickou adresu kupujícího.
 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou provozovatel pošle kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.
 • 2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

2.4. Způsob dopravy

 • 2.4.1. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy objednaného zboží dohodnut na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů za zvolený způsob dopravy.
 • 2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.
 • 2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočítat náklady na zaslání zboží kupujícímu k částce objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
 • 2.4.4. V případě požadavku kupujícího o zaslání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočítat k ceně dopravy náklady za dopravu do zahraničí, o kterých předem vyrozumí kupujícího.

2.5. Způsob platby

 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou přes internet, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku při převzetí zboží od přepravce, službou PayPal, platební kartou nebo v hotovosti při osobním odběru na provozu provozovatele.
 • 2.5.2. Při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny bude odečtena z účtu kupujícího.
 • 2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem, uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky nebo číslo faktury, které kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena uhrazená dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 2.5.4. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočítat náklady za vyřízení dobírky k částce objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
 • 2.5.5. Při volbě platby přes službu PayPal bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení se do svého PayPal účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na PayPal účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena bude odečtena z PayPal účtu kupujícího.
 • 2.5.6. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu včetně nákladů na zvolený způsob přepravy zboží uhradit.
 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud je kupující nepřevezme.
 • 2.6.3. Kupující je povinen při objednávce zboží uvést správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným speciálním kodexem chování.
 • 2.6.5. Veškerá oznámení prodávajícího jakýmkoli způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu doručeny na elektronickou adresu, uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy a slevové kódy

 • 2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytované provozovatelem v souladu s jejich pravidly.
 • 2.7.2. Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
  • o nelze uplatňovat opakovaně;
  • o nelze vzájemně kombinovat.
 • 2.7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoli důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.
 • 2.7.4. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • 2.7.5. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

  span>

 • 2.7.6. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací doba

 • 3.1.1 Provozovatel se zavazuje odeslat kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu. Provozovatel zpravidla odesílá zboží do druhého dne od uzavření smlouvy, tak aby mohlo být zboží doručeno do tří pracovních dnů. Dodací doba, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a bude provozovatelem upřesněna v přijetí objednávky (akceptaci).
 • 3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené prodlením zaslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • 3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 • 3.2.2. Součástí dodávky je doklad o koupi, ve kterém je uvedeno datum prodeje, označení výrobku (název a množství výrobku), kupní cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, kterou spotřebitel zaplatil) a údaje o prodávajícím (obchodní jméno a sídlo prodávajícího). Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.
 • 3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad to neprodleně řešit s přepravcem a informovat prodávajícího. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušený a nepoškozený.
 • 3.2.4. Reklamaci mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce je kupující povinen uplatnit okamžitě po jejich zjištění. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození nesdělí v souladu s odst. 2. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.
 • 3.2.5. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutné zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo provozní prostory prodávajícího a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má spotřebitel podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 • 4.1.2. Provozovatel rozšiřuje spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku na 30 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez sankcí, avšak po uplynutí zákonné 14 denní lhůty podle předchozího odstavce výlučně v případě, že ze strany spotřebitele budou splněny následující podmínky :
  • zboží je kompletní, nepoškozené a v nepoškozeném původním obalu, a
  • zboží je prokazatelně nepoužité, je-li zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, nebo je-li určeno k jednorázové spotřebě.
 • 4.1.3. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě nebo v rozšířené 30 denní lhůtě oznámí provozovateli v souladu s těmito obchodními podmínkami, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od začátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít dokladu o koupi, který obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace. Ve uvedeném formuláři se uvede alespoň jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.
 • 4.1.4. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v době trvání kupní smlouvy odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje poslední den lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší.
 • 4.1.5. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v rozšířené 30 denní lhůtě, a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použito či poškozeno, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody.
 • 4.1.6. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zejména:
 • – prodej zboží, které bylo zhotoveno/upraveno podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • – prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlému snížení jakosti,
 • – prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • – prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který (tj. ochranný obal) byl po dodání porušen az hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví není vhodné takové zboží vrátit (např. spodní prádlo a plavky),
 • – prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil/rozbalil jejich původní ochranný obal,
 • – prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.
 • 4.1.7. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho částí a příslušenství. Spotřebitel je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané. Zboží je třeba zasílat na adresu prodávajícího, a to na Bikeru, Fejova 5, 040 01, Košice.
 • 4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnější nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem, jak je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil, a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • 4.1.9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží nepředá (nedoručí) nebo neprokáže, že zboží provozovateli odeslal.
 • 4.1.10. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, má nárok využít štítek „zpětná zásilka“ a neplatit tak poštovné. V případě, že štítek nemá, provozovatel mu vrátí náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, zpravidla částku ve výši 4 Eur. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nepřísluší. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na využití jednoho štítku, případně má nárok na vrácení poštovného pouze jednou.
 • 4.1.11. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně, a přesto odešle zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele odesláno zpět.
 • 4.1.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je uzavřena darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s podmínkou o rozvázání smlouvy, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, darovací smlouva v souvislosti s dárkem ztrácí účinnost a kupující je povinen zboží s poskytnutým dárkem prodávajícímu vrátit.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

 • 4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně nastat situace, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za dohodnutých podmínek v kupní smlouvě, resp. jej nebude moci z důvodů ne na jeho straně dodat vůbec. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • 4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy také tehdy, pokud dodavatele objednaného zboží prodávajícímu výrazně změnil ceny, nastaly-li výrazné změny cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za vadnou cenu, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzn. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 • 4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemá povinnost s kupujícím uzavřít kupní smlouvu. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích vztahů týkajících se závazků s prodávajícím porušil svou povinnost podstatným způsobem.
 • 4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena.

5. Záruční podmínky

 • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy.

6. Ochrana osobních údajů

 • 6.1. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že smyslu § 10 ods. 3 písm. b) zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 6.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je spotřebitelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je podnikatelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
 • 6.3. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu § 11 ods. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 • 6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Zde jsou uvedeny aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů a případně budou rovněž zaslány kupujícímu na jeho žádost.
 • 6.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 6.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 6.8. Pokud kupující požádá o informaci o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
 • 6.9. Kupující je obeznámen s ukládáním tzn. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Jednotlivé cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.

7. Heureka

 • „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš eshop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • 8.2. V případě, že by některá ustanovení těchto obchodních podmínek byla z jakýchkoli důvodů neplatná nebo neúčinná, nevyvolává tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 • 8.3. Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit a doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklé přede dnem vstupu nového znění obchodních podmínek v platnost nejsou změnou dotčeny.
 • 8.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany si sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou jakož i všechny případně spory z něj vyplývající se řídí právem České republiky.
 • 8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj, Vrátna 3, P.O.Box A-35, 040 65 Košice.
 • Smluvní strany se dohodly, že k projednání jakýchkoli sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudem České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky, nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Provozovatel doporučuje kupujícímu nejprve využít elektronické adresy info@bikere.sk pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Prodávající:

Bikere s.r.o.

Fejova 5, 040 01, Košice

Slovenská republika

IČ: 52561917

DIČ: 2121080632

IČ DPH: SK2121080632

e-mail: info@bikere.sk

Tel.: +421 55 260 10 11

IBAN: SK1709000000000448381227

BIC: GIBASKBX

Zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I , Oddíl: Sro 21383/V

Provoz:

Bikere

Fejova 5, 040 01, Košice

e-mail: info@bikere.sk

Tel.: +421 55 260 10 11


Dozorovým orgánem je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj, Vrátna 3, P.O.Box A-35, 040 65 Košice, tel. .: 055/622 76 55

Poštovné a balné:

Při objednávce v našem internetovém obchodě v částce převyšující 30€ zboží doručíme ZDARMA v rámci České republiky. Při objednávkách, které nepřevyšují částku 30€ Vám bude účtovaná paušální částka za poštovné a balné ve výši 3 v rámci České republiky. Při objednávkách které se zasílají mimo Českou republiku je třeba připočítat částku za poštovné, které je třeba překalkulovat a odsouhlasit zákazníkům. Po odsouhlasení je objednávka zaslána prostřednictvím České pošty nebo kurýrem SPS. Při objednávkách v rámci města Košic a za použití služby Bikere rozvoz je třeba připočítat paušální částku za poštovné a balné ve výši 3 v rámci města Košic. Na dopravu v rámci České republiky využíváme služeb přepravní společnosti SPS. Na dopravu mimo Českou republiku využíváme služeb České pošty, přepravní společnosti In Time (v rámci Evropy) a přepravní společnosti PPL (V rámci Česka). Na dopravu v rámci Košic používáme Bikere rozvoz. Objednané zboží, které se nachází na skladě se k Vám dostane do 2-4 pracovních dnů od obdržení platby za objednávku.

Osobní odběr je možný v prodejně Bikeru na Fejova 5 v době otevíracích hodin.

Způsob platby:

Osobní odběr:

V procesu objednávání (v košíku) při způsobu platby jednoduše zvolíte osobní odběr. Když bude Vaše objednávka připravena na naší kamenné prodejně, budete o tom informováni e-mailem. Při převzetí Vaší objednávky je zboží možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Zboží si můžete vyzvednout do 21 dnů ode dne, kdy budete kontaktováni. Po uplynutí této lhůty bude Vaše objednávka stornována. Při osobním odběru na prodejně si prosím přineste potvrzení o přijetí objednávky, které jsme Vám zaslali bezprostředně po nákupu. Vytiskněte si jej nebo uložte do mobilního telefonu, předejdete tím nesrovnalostem při přebírání zboží.

Platba platební kartou:

Při nákupu zboží v našem internetovém obchodě a kamenné prodejně lze platit platební kartou MasterCard, Visa, Visa Electron a Maestro. Zadávání dat Vaší platební karty probíhá na zabezpečené stránce a obchodník k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá.

Platba předem:

Platbu předem lze provést převodem na účet vedení v Slovenské spořitelně:

IBAN: SK0509000000005163308555

BIC: GIBASKBX

Pro jednodušší spárování platby prosím použijte jako variabilní symbol číslo objednávky.

PayPal:

Je nejbezpečnější elektronická platební forma. Účet v systému je třeba si představit jako běžný bankovní účet, který se však dá přímo napojit na internetový obchod a přesun peněz z účtu na účet probíhá okamžitě. Částku, která se zákazníkovi strhne z účtu, obchodník okamžitě vidí na svém PayPal účtu a objednané zboží tímto může být rychleji odesláno. Platba PayPalom obsahuje také pojištění vůči nedoručení zboží, resp. doručení nesprávného zboží.